• 3dbg
  De noodzaak van een radicale ommekeer
  in landbouw en veeteelt
  Het roer moet om
  Een deltaplan AGRO-ECOLOGIE is nodig voor een nieuwe koers
 • 3dbg
  Dr. Sicco Mansholt had als minister van Landbouw na de Tweede Wereldoorlog
  de opdracht om de hongerige magen van de Nederlanders te voeden
  Mansholt zette vol in op schaalvergroting en bood boeren een basisinkomen door
  middel van een subsidie, zodat ze aangezet werden om veel te gaan produceren.
  Met enorm succes: in enkele jaren werd de productie zo omhoog gestuwd
  dat Europa zelfs te veel voedsel ging produceren.
  In enkele jaren loste Mansholt, als een van de 'founding fathers' van
  de Europese Unie, het hongerprobleem op.
 • 3dbg
  Mansholt’s beleid baande de weg voor intensieve veeteelt en grootschalige
  monoculturen met overmatige inzet van mest/meststoffen en bestrijdingsmiddelen
  die kwalijke gevolgen heeft voor het cultuurlandschap:

  Bodemdegradatie

  Verlies van biodiversiteit

  Milieuverontreiniging met pesticiden

 • 3dbg
  De intensieve veehouderij is in bodemkundig opzicht desastreus:
  Aanbouw van krachtvoer is water-slurpend en bodem-eroderend en
  vindt plaats op voormalige tropische bosgronden (buitenland)

  Mestoverschotten worden in het binnenland door drijfmestinjectie en
  mestdumping over het land verdeeld met ammoniakvergiftiging als gevolg

  Bodemdegradatie leidt in het bovenstroomse gebied tot overstromingen als het regent en vervolgens
  tot verwoestijning als het droog is, en leidt tot ziekten en plagen in gewas en vee.

 • 3dbg
  De monocultuur maakt het gewas gevoeliger voor ziekten:
  In monoculturen (zeker als die langjarig op dezelfde akkers geteeld worden) neemt de
  plaaggevoeligheid en plaagdruk snel toe

  In soortenrijke biotopen is er een wederzijds belang tussen de soorten om elkaar
  gezond te houden binnen het systeem.
 • 3dbg
  Met de natuur in Nederland gaat het vooral op het platteland dramatisch slecht:
  Op het platteland zijn dierpopulaties sinds 1990 met 40 procent gedaald

  In open natuurgebieden, zoals heide en duinen, zijn populaties diersoorten
  sinds 1990 met gemiddeld 50 procent gedaald.

  De vogelstand in het agrarisch landschap is sinds 1960 met ruwweg ? afgenomen. Boerenlandvogels,
  zoals de veldleeuwerik en patrijs, vinden te weinig voedsel door rijkelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen.

  Vlinders komen op het platteland alleen nog voor in kleine versnipperde
  randen van weilanden, erven, bermen en op dijken.

  Bron: Living Planet Report – Natuur in Nederland van het Wereld Natuur Fonds

 • 3dbg
  Imidacloprid is slechts één voorbeeld van ontoelaatbare milieuverontreiniging met bestrijdingsmiddelen.
  Het oppervlaktewater van Nederland is zwaar verontreinigd met imidacloprid.

  Imidacloprid is

  Zeer persistent in de bodem en in het water
  Persistent in de plant, vergiftigingsbron voor alle planteneters
  Heel mobiel in de bodem en wordt makkelijk uitgespoeld in het grondwater
  Verspreidt zich door het hele milieu
  In iedere hoeveelheid giftig voor insecten (geen drempelwaarde toxiciteit)

  Imidacloprid roeit insecten uit, een onmisbare eiwitbron voor veel soorten

 • 3dbg
  Pesticide residuen in de voeding bedreigen de gezondheid, vooral van jonge kinderen
  Epidemiologisch onderzoek toont verbanden aan met neurologische afwijkingen
  Explosieve groei van geneesmiddelen voor ADHD

  Sterke toename van autisme in West-Europa en de VS
 • 3dbg
  Het roer moet om, ook volgens Sicco Mansholt
  Het moet dus anders, dit betekent een radicale verandering van de huidige politiek
  waarbij alles geproduceerd wordt en alles afgestemd is op de grootst mogelijke productiviteit en laagst mogelijke
  kostprijs waarbij men zich eigenlijk niet stoort aan het spoor van vuil dat men achterlaat.

  - Dr. Sicco Mansholt, Ex-minister van Landbouw

 • 3dbg
  Herziening Bestrijdingsmiddelenwet (1962):
  Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen op de markt komen als zij veilig in
  gebruik zijn en niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu.
  De (directe en indirecte) schade is echter niet meer te overzien, zoals op voorafgaande dias weergegeven.

  Grootschalige agrochemie moet stoppen. Het gebruik van pesticiden moet sterk worden teruggedrongen,
  onder andere door strengere toelatingsprocedures en belastingheffing.

  Chemie mag alleen in een door tussenkomst van een onafhankelijke
  expert gecertificeerde noodsituatie worden ingezet.

  Biologische plaagbestrijding moet worden bevorderd, onder meer
  door vereenvoudiging en versnelling van toelatingsprocedures.

  Agro-eco belemmerende wet en regelgeving (incl. uitvoering) moet worden afgeschaft.
 • 3dbg
  Herstel van bodemvruchtbaarheid.
  Bodemvruchtbaarheid is het vermogen van de bodem om een gewas van voedingsstoffen te voorzien.
  Bodemleven, zoals wormen, schimmels, bacteriën en zelfs virussen zorgen ervoor dat de bodem vruchtbaar blijft.
  Hoe meer variatie in het bodemleven, hoe beter het is voor de vruchtbaarheid van de bodem

  Het bodemleven vormt humus door omzetten van organisch materiaal.
  Humus is een stabiele vorm van organische stof en kan water en voedingstoffen opnemen.
  Het werkt als mineralenbuffer, waardoor meststoffen minder makkelijk uitspoelen.
  Humus is een bepalende factor voor de bodemvruchtbaarheid

  Factoren die leiden tot afbraak van humus moeten worden uitgeschakeld
  en opbouw en behoud van humus worden gestimuleerd

 • 3dbg
  Op naar een Deltaplan Agro-Ecologie. De beleidsstrategie.
  Alle exportsubsidies, hoe fraai omfloerst ook, voor conventionele landbouwproducten moeten stoppen

  Randvoorwaarden voor ecologische landbouw en veeteelt aantrekkelijk maken ook voor jonge boeren

  Kleinschaligere ecologische landbouw en veeteelt bevorderen en overproductie tegengaan

  Regionalisering voedselproductie en distributie bevorderen

The SOIL is our SOULWhy?

HD Video Feature Iframe

Latest News